Course curriculum

 • 1

  Intermediate

  • 2020-04-07 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-04-21 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-05-03 Online Upright Spin Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-12 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-05-19 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-05-26 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-05-31 Online Upright Spin Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-02 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-06-09 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-06-12 Online Intermediate Pole w/ Gillian M

  • 2020-06-16 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

  • 2020-06-19 Online Intermediate Pole w/ Gillian M

  • 2020-06-21 Online Upright Spin Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-23 Online Beg-Int Pole w/ Gehana B

 • 2

  Advanced

  • 2020-04-02 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-04-23 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-07 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-10 Online Inverted Spin Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-14 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-21 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-05-28 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-04 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-11 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-14 Online Inverted Spin Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-18 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C

  • 2020-06-25 Online Int-Adv Pole w/ Elspeth C